Mã số thuế (*)
Mã đơn vị sử dụng (*)
Mẫu số (*)
Ký hiệu biên lai (*)
Số biên lai (*)
Mã xác thực
Nhập mã xác thực (*)
Tìm kiếm
 
Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ
Người bán HHDV
Địa chỉ
Trạng thái hoạt động
Cơ quan thuế quản lý
Thông tin hóa đơn
Mẫu số
Ký hiệu biên lai
Số biên lai
Hình thức biên lai
Ngày bắt đầu sử dụng/Ngày mua
Trạng thái biên lai
Ghi chú
Thông tin biên lai do tổ chức, cá nhân báo cáo với cơ quan thuế, trừ thông tin biên lai hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra
Chỉ hỗ trợ tra cứu thông báo phát hành biên lai theo Thông tư 303/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 thỏa mãn:
Có ngày thông báo phát hành từ 01/01/2017. Hoặc có ngày bắt đầu sử dụng từ 01/01/2017
Hoặc thông báo phát hành trước 01/01/2017 và còn tồn biên lai để sử dụng tiếp cho năm 2017