Tham số tra cứu
Mã số thuế (*)
Mã đơn vị sử dụng (*)
Ngày phát hành từ (*) đến (*)
Mã xác thực
Nhập mã xác thực (*)
  Tìm kiếm
Kết quả tra cứu
Mã / Tên đơn vị phát hành
Trạng thái hoạt động
Địa chỉ trụ sở chính
Cơ quan thuế quản lý
Chỉ hỗ trợ tra cứu thông báo phát hành biên lai theo Thông tư 303/2016/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2016 thỏa mãn:
Có ngày thông báo phát hành từ 01/01/2017. Hoặc có ngày bắt đầu sử dụng từ 01/01/2017
Hoặc thông báo phát hành trước 01/01/2017 và còn tồn biên lai để sử dụng tiếp cho năm 2017