Tham số tra cứu
Mã số thuế (*)
Mã đơn vị sử dụng (*)
Loại thông báo
Ngày thông báo từ (*) đến (*)
Mã xác thực
Nhập mã xác thực (*)
Tìm kiếm
Tham số tra cứu
Tổ chức/cá nhân thông báo
Địa chỉ trụ sở chính
Trạng thái hoạt động
Cơ quan thuế quản lý
Chỉ hỗ trợ tra cứu: Báo cáo mất, Thông báo kết quả hủy, Thông báo biên lai hết GTSD có ngày mất/hủy/thông báo từ 01/01/2017