Tham số tra cứu
Cơ quan thuế Tỉnh/TP (*)
Cơ quan thuế thông báo (*)
Loại thông báo Tìm kiếm
Ngày hủy/Ngày báo cáo từ (*) đến (*)
Mã xác thực
Nhập mã xác thực (*)
Chỉ hỗ trợ tra cứu: Báo cáo mất, Thông báo kết quả hủy, Thông báo biên lai hết GTSD có ngày mất/hủy/thông báo từ 01/01/2017